मध्यस्थता ऐन, २०५५

मध्यस्थता ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५६।१।२
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४।५।९
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७
२०५६ सालकोऐन नं. १
……………….
मध्यस्थता सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः मध्यस्थता सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय
भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा
संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।