Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१२. कोषको व्यवस्था

(१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक एक कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) दफा ८ बमोजिम प्राप्त रकम,
(ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) कोषको रकम नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.