१४. लेखा र लेखापरीक्षण

१४. लेखा र लेखापरीक्षण

(१) कोषको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।