९. नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार

९. नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार

वंशजको नाताले, जन्मको आधारमा वा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछ ।