परिच्छेद–३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

परिच्छेद–३ प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र

१८. प्रबन्धपत्र : (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :–
(क) कम्पनीको नाम,
(ख) कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना,
(ग) कम्पनीको उद्देश्य,
(घ) कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु,
(ङ) कम्पनीको अधिकृत पुँजीको अड्ढ, कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पुँजीको अड्ढ र कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अङ्क,                                                           (च) कम्पनीको शेयरको किसिम, त्यस्ता शेयरमा निहित हक, अधिकार,
प्रत्येक शेयरको मूल्य र विभिन्न प्रकारको शेयर सङ्ख्या,
(छ) शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुरा,
(ज) संस्थापकहरुले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर सङ्ख्या,
(झ) शेयरको रकम भुक्तानीका शर्तहरु,
(ञ) शेयरधनीहरुको दायित्व सीमित रहने कुरा,
(ट) प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयरधनीहरुको अधिकतम सङ्ख्या,
(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएका कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुनै कुरा गरिने वा हुने
भएमा त्यस्ता कुराहरु समेत प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :–
(क) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक अरु कुनै किसिमबाट शेयर
खरिद गर्ने वा शेयरमा हक पाउने भए सो कुरा,
(ख) कम्पनीले कारोबार शुरु गर्दाको बखत संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट
कुनै किसिमसँग कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भए सो कुरा,
(ग) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्ने भए सो
कुरा,
(घ) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत वा
अधिकार पाउने भए सो कुरा ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोजिम संस्थापक वा अन्य कुनै
व्यक्तिले नगद बाहेक अरु कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्दा वा शेयरमा हक प्राप्त गर्दा नगद
बाहेक अन्य कुराको र खण्ड (ख) मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनीको काम शुरु गर्दाको अवस्थामा
संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कम्पनीले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्दा पब्लिक कम्पनीको हकमा
प्रचलित कानून बमोजिम मूल्याड्ढन गर्न प्रमाणपत्रप्राप्त इन्जिनियर वा लेखा व्यवसायीबाट त्यस्तो
सम्पत्तिको मूल्याड्ढन गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सम्पत्तिको मूल्याड्ढन गर्ने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ
र त्यसरी नतोकिएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिले सम्पत्तिको विवरण मूल्याङ्कन
गर्दाको आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(५) प्रबन्धपत्र यस ऐनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ ।
(६) प्रबन्धपत्रको ढाँचा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. प्रबन्धपत्रमा सहीछाप गर्नु पर्ने : (१) प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको संस्थापकहरुको पुरा नाम र ठेगाना
उल्लेख गरी प्रत्येक संस्थापकले के कति शेयर लिन मञ्जुर गरेको हो सो समेत देखाइएको र
निजहरु सबैको सहीछाप परेको हुनु पर्नेछ ।
(२) प्रत्येक संस्थापकको लागि छुट्टाछुट्टै साक्षीको नाम र ठेगाना प्रष्टसँग खुलेको हुनु पर्नेछ
र त्यस्तो साक्षीको सहीछाप समेत प्रबन्धपत्रमा परेको हुनु पर्नेछ ।
(३) प्रत्येक संस्थापकले सो कम्पनीको नियमावलीमा तोकिए बमोजिम र त्यसरी
नतोकिएकोमा कम्तीमा एक सय कित्ता शेयर खरिद गर्न मञ्जुर गरेको हुनु पर्नेछ ।

(४) कम्पनी संस्थापना भएको एक वर्षभित्र कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयले दफा
४ बमोजिम दिइएको निवेदनसाथ पेश गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा देखिएका सामान्य
त्रुटी वा छपाई वा टाइपको गल्तीलाई सच्याई पाउन कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा त्यस उपर छानबिन गरी उपयुक्त देखेमा
कार्यालयले त्यस्तो त्रुटी वा गल्तीलाई सच्याई सोको अभिलेख राख्नेछ ।
तर कम्पनीको मूल उद्देश्यमा फरक पर्ने गरी कुनै कुरा सच्याउन सकिने छैन ।

२०. नियमावली : (१) प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नोकाम कारबाही
सुब्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउनु पर्नेछ ।
(२) नियमावलीमा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :–
(क) कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाको लागि दिनु पर्ने
सूचना सम्बन्धी कुराहरु,
(ख) साधारण सभाको कार्यविधि,
(ग) सञ्चालकको सङ्ख्या, बैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र
सञ्चालकको कार्यकाल,
(घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको
प्रतिलिपि तथा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(ङ) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनु पर्ने भए
न्यूनतम शेयर सङ्ख्या,
(च) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या,
(छ) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त
गर्ने भए निजहरुको सङ्ख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रिया
सम्बन्धी व्यवस्था,
(ज) सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरु,
(झ) सञ्चालकहरुको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन,
(ञ) सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सूचना तथा
बैठकको कार्यविधि,
(ट) शेयरमा लियन रहने कुरा,
(ठ) विभिन्न वर्गका शेयरहरु र त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार तथा
बन्देजहरु,
(ड) शेयर बापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफत सम्बन्धी
व्यवस्था,
(ढ) शेयर हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था,
(ण) शेयर पुँजी थपघट गर्ने कुरा,
(त) कम्पनीले आफ्नोशेयर आफैं खरिद गर्ने भए सो कुरा,
(थ) कम्पनी सचिवको नियुक्ति,
(द) सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था,                                                (ध) आफ्नोकारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छापको प्रयोग,
(न) कम्पनीको लेखा, हिसाब किताब तथा लेखापरीक्षण,
(प) ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था,
(फ) कम्पनी गाभिने कुरा,
(ब) कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी
प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा,
(भ) नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(३) कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको बचाउ सम्बन्धमा नियमावलीमा गरिएको कुनै
व्यवस्था लगायत यो ऐन तथा प्रबन्धपत्रसँग कुनै व्यवस्था बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर
हुनेछ ।
(४) नियमावलीको ढाँचा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२१. प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन : (१) कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी
दफा ६ को अधीनमा रही प्रबन्धपत्र वा नियमावली संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गरिएको व्यहोराको
जानकारी कम्पनीले तीस दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त
गरेको सात दिनभित्र अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले आफ्नो नाम
संशोधन गर्नु परेमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित
कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अनुसार
नाम संशोधन गर्न कार्यालयले स्वीकृति दिएमा कम्पनीको नाम संशोधन हुनेछ ।
(४) पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यमा संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा सोको कारण
खुलाई सो संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन सो कम्पनीको शेयरधनीले अदालत समक्ष
देहायका शर्तहरु पुरा गरी निवेदन दिन सक्नेछ :–
(क) संशोधन वा परिवर्तन गर्न सहमति प्रदान गर्ने वा मत दिने शेयरधनीहरु
बाहेक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिने
शेयरधनी वा शेयरधनीहरुले निवेदन दिनु पर्ने,
(ख) कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको एक्काइस दिनभित्र
निवेदन दिइसकेको हुनु पर्ने,
(ग) निवेदन दिन पाउने अधिकार भएका एक वा एकभन्दा बढी
शेयरधनीहरुका तर्फबाट कसैले निवेदन दिनु पर्दा सो प्रयोजनका लागि
लिखित रुपमा अधिकार दिइएको व्यक्तिले निवेदन दिनु पर्ने ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको निवेदनको व्यहोरा, मिति, समय र स्थानको
सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो
निवेदन उपर सुनुवाई हुने छैन ।
तर सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझि नलिएको व्यहोरा अदालत समक्ष पेश भएको
कागजातबाट देखिएमा अदालतबाट सुनुवाई हुन बाधा पर्ने छैन ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा निवेदन परेकोमा अदालतबाट सो विषयमा अन्तिम
निर्णय वा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन प्रभावकारी हुने छैन ।

(७) उपदफा (४) बमोजिमको निवेदन उपर अदालतले देहायका शर्त तथा अवस्थाहरु
तोकी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ :–
(क) कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा मान्य वा
अमान्य घोषित गर्न,
(ख) कम्पनीको मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्ने कुरामा असहमत भई उपदफा (४)
बमोजिम निवेदन दिने शेयरधनीहरुले लिएको शेयर तथा अन्य हक
उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्न,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम शेयर खरिद गर्दा दफा ६१ को उपदफा (२)
बमोजिमको रकमबाट गर्नु पर्ने र त्यस्तो रकम नहुने कम्पनीको हकमा
कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसरी शेयर खरिद गरेको हदसम्म
शेयर पुँजी घटाएसरह मानिने गरी कम्पनीको पुँजी घटाउने आदेश दिने
र त्यस्तो आदेश भएकोमा कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा
नियमावलीमा यस ऐनका व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही संशोधन गर्नु
पर्नेछ ।
(८) यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश अनुसार
कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनीले गरेको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा बदर गर्ने आदेश
जारी गरेको भए अदालतको अनुमति विना वा अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी सो विषयमा
कम्पनीले प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्न सक्ने छैन ।
(९) अदालतको आदेशबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको
भएमा वा कम्पनीले गरेको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा अदालतबाट अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिवर्तन वा अनुमोदन कम्पनीको साधारण सभाबाट नै परिवर्तन वा अनुमोदन भएको सरह मानी लागू गरिनेछ ।

२२. प्रबन्धपत्र र नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नोप्रबन्धपत्र र नियमावली कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) पब्लिक कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन
भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली पब्लिक
कम्पनीले सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड
कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ ।

२३. विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै विवरणपत्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरुले
विवरणपत्रमा सहीछाप गरी स्वीकृतिको लागि धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र बोर्ड समक्ष लिखित रुपमा निवदेन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरी सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति
प्रदान गरी त्यस्तो विवरणपत्रको एक प्रति कार्यालयमा दर्ता नगराएसम्म कुनै पनि कम्पनीले वा
सो कम्पनीको तर्फबाट कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कम्पनीको विवरणपत्र प्रकाशन गर्न गराउन हुँदैन ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्रमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्न
छुट भएको वा अनावश्यक कुरा उल्लेख भएको देखिएमा धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो विवरणपत्रमा
कानून बमोजिम आवश्यक संशोधन वा थपघट गर्न लगाई प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको विवरणपत्र धितोपत्र बोर्डद्वारा स्वीकृत भएमा
सम्बन्धित कम्पनीले सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपत्रको प्रतिलिपि
सहित कार्यालयलाई दिनेछ र सो जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले यस दफा बमोजिम
विवरणपत्र दर्ता गर्नेछ ।
तर यस ऐनमा व्यवस्था भएका कुनै कुरा पालना नभएको देखिएमा कार्यालयले दर्ता गर्न
इन्कार गर्न सक्नेछ ।
(६) कार्यालयले उपदफा (५) बमोजिम दर्ता गरेको विवरणपत्रको प्रतिलिपि कुनै पनि
व्यक्तिले माग गरेमा तोकिएको शुल्क लिई दिनु पर्नेछ ।
(७) कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा सो विवरणपत्र धितोपत्र
बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको र कार्यालयमा दर्ता गरेको कुरा मिति समेत उल्लेख गरी खुलाएको
हुनु पर्नेछ ।
(८) प्रत्येक विवरणपत्रको आवरण पृष्ठमा त्यस्तो विवरणपत्र यस दफा बमोजिम दर्ता
भएको र सो विवरणपत्रमा उल्लिखित कुराहरुका सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड वा कार्यालयले कुनै पनि
किसिमको जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(९) धितोपत्र बोर्डले कुनै कम्पनीको विवरणपत्र स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीले यस
ऐनको व्यवस्थाको पालना भएको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड समक्ष उद्घोषण गर्नु पर्नेछ र सो
सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा कार्यालयको राय लिन सक्नेछ ।
(१०) विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा पुरा गर्नु पर्ने अन्य कार्यविधि र विवरणपत्रमा खुलाउनु पर्ने
कुराहरु धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२४. विवरणपत्रमा लेखिएको कुराको जवाफदेही : (१) दफा २३ बमोजिम प्रकाशन भएको
विवरणपत्रमा लेखिएका कुराहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य तथा दायित्व हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरुको जवाफदेही सो
विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकहरुको हुनेछ ।
(३) बदनियतसाथ वा जानाजानी झुट्टा कुराहरु उल्लेख गरी विवरणपत्र प्रकाशन गरिएको
रहेछ र सो विवरणपत्रमा विश्वास गरी धितोपत्र खरिद गरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि
नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति
विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
तर विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने विषयमा कम्पनीबाट निर्णय हुनुभन्दा अगावै राजीनामा दिने
वा विवरणपत्रमा झुट्टा कुरा लेखिएको थाहा पाई धितोपत्र बिक्री वा बाँडफाँड हुनुअघि नै सो
कुराको सूचना सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रकाशन गर्ने वा विवरणपत्रमा लेखिएको व्यहोरा
गलत हो भन्ने थाहा थिएन भनी प्रमाणित गर्ने सञ्चालकले त्यस्तो क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने छैन ।

२५. प्रतिलिपि दिनु पर्ने : (१) प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, वार्षिक हिसाब र लेखापरीक्षण वा
सञ्चालकको प्रतिवेदन वा कम्पनीले कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै
शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा सम्बन्धित कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको
दस्तुर लिई त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
तर पब्लिक कम्पनीको भए जो सुकैले पनि माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यस्ता लिखतहरुको प्रतिलिपि उपलब्ध
नगराएमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई आपूmसँग रहेको अभिलेखबाट त्यस्तो लिखतहरुको
प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनेछ ।

२६. कम्पनीको छाप र सोको प्रयोग : (१) आफ्नोकारोबारमा छाप प्रयोग गर्न चाहने कम्पनीले स्पष्ट
देखिने अक्षरमा आफ्नोनामको छाप बनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको छाप प्रयोग गर्ने कम्पनीको तर्फबाट पेश हुने प्रतिवेदन,
अभिलेख तथा कम्पनीको नामबाट प्रयोग हुने व्यापारिकपत्र, हिसाब किताबको विवरण, बील,
बिजक, माग आदेश फाराम, कुनै सूचना तथा कम्पनीका आधिकारिक प्रकाशनहरु, विनिमेय
अधिकारपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र कम्पनीको तर्फबाट सही गरिएका वा जारी गरिएका
आधिकारिक लिखतहरुमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको तर्फबाट उपदफा (२) मा उल्लेख भएका लिखतहरुमा सही
गर्दा कम्पनीको नाम नखुलाएमा त्यस्तो व्यक्ति नै सोको लागि व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुनेछ ।