भाग २२ – परिभाषा र व्याख्या

भाग २२ – परिभाषा र व्याख्या

१३२. परिभाषा र व्याख्याः (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा –
(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनु पर्छ;
(ख) “नेपाल” भन्नाले नेपाल अधिराज्य सम्झनु पर्छ;
(ग) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ;
(घ) “विधेयक” भन्नाले संसद्‌मा पेश भएको ऐनको मस्यौदालार्ई सम्झनु पर्छ;
(ङ) “समावेदन ” भन्नाले निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिको सही परेको लिखत सम्झनु पर्छ;
(च) “पारिश्रमिक ” भन्नाले तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक समेत सम्झनु पर्छ ।
(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ ।