Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१६. सरकारवादी हुने

दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.