भाग २३ – संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

भाग २३ – संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१३३. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यो संविधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ भनिनेछ ।
(२) यो संविधान सम्वत् दुईहजार सतचालीस साल कात्तिक महिनाको तेईस गते शुक्रवारदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।