Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

(१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका
विशेषज्ञ संलग्न गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि
समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.