१८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

१८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

(१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका
विशेषज्ञ संलग्न गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि
समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।