Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२१. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन बाधा नपर्ने

कुनै व्यक्तिले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै कार्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने निजउपर त्यस्तो कानून बमोजिम
कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.