२२. नियम बनाउने अधिकार

२२. नियम बनाउने अधिकार

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम
बनाउन सक्नेछ ।