१२ नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने :

१२ नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने :

कुनै नेपाली नागरिकले झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ ।