निजीकरण ऐन, २०५०

निजीकरण ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५०।९।१९

संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५                                                                                                                                 २०५५।१०।७

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                            २०६६।१०।७
३. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                  २०७२।६।१४
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                         २०७२।११।१३

५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                          २०७५।११।१९

२०५० सालको ऐन नं. ३१

…………….

निजीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल ………….. भित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक बृद्धि गरी समग्र रूपमा देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण
गरी व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।