३. निजीकरण समितिको गठन

३. निजीकरण समितिको गठन

(१) प्रतिष्ठानको निजीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न निजीकरण समितिको गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) अर्थ मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सभापति, अर्थ समिति (प्रतिनिधि सभा) – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको संसद सदस्यहरू दुईजना –सदस्य
(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य

(छ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, (निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित मन्त्रालय)– सदस्य
(झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ञ) सह–सचिव, अर्थ मन्त्रालय(संस्थान समन्वय महाशाखा) – सदस्य–सचिव

(३) समितिले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रतिष्ठानको प्रमुख, मजदूर प्रतिनिधिहरू तथा ख्यातिप्राप्त अर्थविद्लाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नेछ ।