६. निजीकरण गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने

६. निजीकरण गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने

(१) नेपाल सरकारले निजीकरणको लागि वर्गीकृत कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भए पछि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम निजीकरण गरिने प्रक्रियाको निर्धारण गर्नेछ ।