९. निजीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव

९. निजीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव

नेपाल सरकारले कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्दा सो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरू खुलाई राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्र–पत्रिकामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सूचना प्रकाशित गरी निजीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान गर्नु पर्नेछ ।