११. निजीकरण गर्दा सम्झौता गर्नु पर्ने

११. निजीकरण गर्दा सम्झौता गर्नु पर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु अगावै लिने दिने दुबै पक्षहरूले पालन गर्नु पर्ने
शर्तहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछ । तर पूँजी बजार वा अन्य कुनै माध्यमबाट जनसाधारण, निजीकरण हुने प्रतिष्ठानको
कर्मचारी, कामदार तथा निजी क्षेत्रलाई खुला रूपमा शेयर बिक्री वितरण गर्दा कुनै सम्झौता गर्नु पर्ने छैन ।
(२) निजीकरण पश्चात नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भुक्तानीको शर्तहरू स्पष्ट रूपमा उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्ठान हस्तान्तरण हुने समयावधि र नेपाल सरकारबाट राखिने अन्य शर्तहरू समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम निजीकरणसम्बन्धी सम्झौता भएको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेखित शर्त तथा संक्षिप्त विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।