Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१३. विवादको समाधान

(१)नेपाल सरकार वा निजीकरणमा सहभागी हुने पक्षको बीचमा निजीकरण सम्बन्धमा भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी छलफलद्वारा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा दुबै पक्षको सहमतिद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान मध्यस्थताद्वारा हुन सक्नेछ । यसरी मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्दा मध्यस्थतासम्बन्धी प्रचलित कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी
संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (अनसिट्रल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम गरिनेछ ।
(३) मध्यस्थताको स्थल काठमाडौं हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपाल…………को प्रचलित कानुन लागू हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.