१४. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था

१४. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था

(१) नेपाल सरकारले निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारलाई निजहरूले गरेको सेवा र पाउने उपदान आदि सुविधा नयाँ लगानीकर्ताको प्रतिष्ठानमा सारी निजहरूको सेवाको निरन्तरता कायम गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवाको निरन्तरता कायम गराउन नसकिने अवस्था परी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार आदिलाई अवकाश दिनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिशमा कर्मचारी र कामदारहरूलाई उपदफा (३) को अधीनमा रही
अवकाश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अवकाश दिंदा नेपाल सरकारले निजीकरण गर्न लागेको प्रतिष्ठानबाट अवकाश पाउने कार्यरत कर्मचारी वा कामदारहरूको सम्बन्धमा समितिको सिफारिश लिई क्षतिपूर्ति वा सुविधाको मुनासिब व्यवस्था गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले निजीकरण गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू ……….. कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ ।