१५. सुविधा तथा दस्तुर

१५. सुविधा तथा दस्तुर

(१) निजीकरण भएको प्रतिष्ठानले पुरानो उद्योग व्यवसायले पाए सरहको सुविधा पाउनेछ ।
(२) निजीकरण हुने प्रतिष्ठानको जग्गा लगायत संपूर्ण चल अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर दुबै पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।