Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१९. अधिकार प्रत्यायोजन

यस ऐन बमोजिम समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य–सचिव, उप–समिति वा उप–समितिको कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.