१९. अधिकार प्रत्यायोजन

१९. अधिकार प्रत्यायोजन

यस ऐन बमोजिम समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य–सचिव, उप–समिति वा उप–समितिको कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।