२१. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार

२१. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार

यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा
अडकाउ हटाउन सक्नेछ ।