परिच्छेद–३ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–३ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सभाको गठन – (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा एउटा सभा रहनेछ ।
(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) सहकुलपति – अध्यक्ष
(ख) उपकुलपति – सदस्य
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य हेर्ने) – सदस्य
(घ) चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने
विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुमध्येबाट सभाले
मनोनीत गरेको दुईजना – सदस्य
(ङ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य
(च)   सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय      – सदस्य

(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ज) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सदस्य
(झ) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल – सदस्य
(ञ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् – सदस्य
(ट) शिक्षाध्यक्ष – सदस्य
(ठ) डीन – सदस्य
(ड) प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका – सदस्य
(ढ) प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेका अस्पतालका निर्देशक वा मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुईजना – सदस्य
(ण) डीन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान – सदस्य
(त) स्वास्थ्य क्षेत्रका वैज्ञानिकहरूमध्येबाट प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा सभाले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य
(थ) शिक्षकहरूमध्येबाट प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा सभाले मनोनीत गरेको दुईजना – सदस्य
(द) प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित नर्सिङ सम्बन्धी संस्थाको प्रमुख – सदस्य
(ध) लब्धप्रतिष्ठित विद्वान् तथा समाजसेवीहरुमध्येबाट महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुईजना – सदस्य
(न) रजिष्ट्रार – सदस्य– सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) सभाले चाहेमा चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सभाको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
८. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) प्रतिष्ठानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ख) प्रतिष्ठानको नियम स्वीकृत गर्ने,
(ग) प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट पारित गर्ने,
(घ) प्राज्ञिक परिषद्को सिफारिसमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने,
(ङ) प्राज्ञिक परिषद् तथा कार्यकारी परिषद्बाट पेश भएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने,
(च) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने ।