२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा –
(क) “हुलाक वस्तु” भन्नाले पत्र, पोष्ट कार्ड, पत्र–पत्रिका, पुस्तक, नमूना वस्तुको
पैकेट, पार्सल र हुलाकद्वारा चलान गर्न सकिने जुनसुकै चीज वा वस्तुलाई समेत
जनाउँछ ।

(ख) “हुलाक अड्डा” भन्नाले नेपालभित्रको एक इलाकाबाट अर्को
इलाकामा हुलाक वस्तु हुलाकद्वारा चलान गर्न नेपाल सरकारबाट खडा गरिएको
हुलाक अड्डा सम्झनुपर्छ ।

(ग) “हुलाक डाइरेक्टर” भन्नाले नेपाल सरकारको हुलाक विभागको डाइरेक्टर
सम्झनुपर्छ ।

(घ) “बीमा” भन्नाले हुलाकद्वारा चलान गरिंदाको अवस्थामा हराउने वा नोक्सान हुने
प्रति गरिने बीमा सम्झनुपर्छ ।

(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका
नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनुपर्छ ।