६. बीमा गरिएका वस्तुहरु बुझाउन नसकिएमा गर्ने

६. बीमा गरिएका वस्तुहरु बुझाउन नसकिएमा गर्ने

हुलाकद्वारा चलान भै आएको कुनै बीमागरिएको हुलाक वस्तुलाई कुनै कारणबाट ठेगानावालालाई बुझाउन नसकिएमा सो वस्तुलाई
तोकिएको अवधिसम्म हुलाक अड्डामा राखिनेछ र सो अवधिसम्ममा पनि ठेगानावालालाईबुझाउन नसकिने भएमा जुन हुलाक अड्डाबाट बीमा र हुलाक दाखिल भै सो वस्तु चलान भैआएको हो सोही हुलाक अड्डा मार्फत प्रेषकलाई बिना दस्तूर फिर्ता पठाइनेछ । त्यस्तो कुनै
हुलाक वस्तु प्रेषकलाई फिर्ता गर्न पठाएकोमा कुनै कारणबाट सो वस्तु प्रेषकलाई पनि फिर्ताबुझाउन नसकिने भएमा हुलाक डाइरेक्टर कहाँ पठाइनेछ ।