सामयिक कर असुल ऐन, २०१२

सामयिक कर असुल ऐन, २०१२

लालमोहर मिति    २०१२।७।१८                                                                                                 प्रकाशन  मिति   २०१२।९।११
संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                                       लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. सामयिक कर असुल (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३७                                                                                २०३७।५।६।६
२. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७                                                                          २०४७।८।२७।५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                      २०६६।१०।७
२०१२ सालको ऐन नं. १४
…………….
सामयिक कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।