१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५” रहेको
छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा
तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।