४. पशु वधशालाको स्थापना

४. पशु वधशालाको स्थापना

(१) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल को कुनै पनि क्षेत्रमा पशु वधशाला स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत पशु वधशाला स्थापना गर्न नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम इजाजत दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पशु वधशाला स्थापना र संचालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।