५. इजाजतपत्र

५. इजाजतपत्र

(१) पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्रेताको काम गर्न चाहने व्यक्ति वा
संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो
दरखास्तको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्रेताको काम गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा
इजाजतपत्र दिनेछ ।
(३) मासु बिक्रेताले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।