६. मासु निरीक्षकको नियुक्ति

६. मासु निरीक्षकको नियुक्ति

(१) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु र मासु जाँच गर्नको लागि पशु चिकित्सा
विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षकको पदमा नियुक्ति गर्न
वा तोक्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त मासु निरीक्षकको अन्य
काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।