७. मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्ने

७. मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्ने

(१) पशु वधशाला व्यवस्थापन र मासु निरीक्षकको काममा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको कुनै कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्नेछ ।
(२) ……………………………………..
(३) मासु सुपरीवेक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।