९. पशु वधशालामा पशु वध गर्नु पर्ने

९. पशु वधशालामा पशु वध गर्नु पर्ने

(१) दफा ८ बमोजिम वध गर्न उपयुक्त देखिएको पशुलाई
पशु वधशालामा वध गर्नु पर्नेछ ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएका दिनमा पशु वध गर्न पाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पशु वधशाला स्थापना नभएको
क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा त्यस्तो पशु वध गर्नु पर्नेछ ।