Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१०. वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्नु पर्ने

(१) दफा ९ बमोजिम वध गरिएको पशुको मासु
मासु निरीक्षकले तोकिए बमोजिम जाँच गर्नु पर्नेछ ।
धधध। बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
( द्ध (
(२) मासु निरीक्षकले उपदफा (१) बमोजिम वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्दा त्यस्तो
मासुमा केही खराबी वा रोग भएको पाइएमा त्यस्तो मासु आंशिक वा पूर्णरुपमा बिक्री वितरणको
लागि निषेध गर्न सक्नेछ ।
(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले मासु जाँच गर्ने प्रयोगशाला तोक्न
सक्नेछ ।