११. मासु बिक्री गर्ने नपाइनेः

११. मासु बिक्री गर्ने नपाइनेः

(१) दफा २ को खण्ड (क) मा उल्लिखित पशु बाहेक अन्य पशुको
मासु बिक्री गर्न पाइने छैन ।
(२) रोग लागि वा नलागी कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन ।
(३) छाला सहितको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन ।
तर पंक्षी, सुंगुर, बंगुर वा बँदेलको मासु र पशुको जात चिनाउन आवश्यक पर्ने जति
हिस्साको मासु वा पशुको टाउको वा खुट्टा छाला सहित बिक्री गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको
मानिने छैन ।