१५. प्रवेश गर्न सक्ने

१५. प्रवेश गर्न सक्ने

मासु निरीक्षक वा मासु सुपरीवेक्षकले जुनसुकै बेला पशु वधशाला वा मासु
बिक्री गरिने स्थानमा प्रवेश गरी पशु वा मासु जाँच गर्न वा मासुको नमूना लिन सक्नेछ । सो
कार्यमा सहयोग पु¥याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।