अनुसूची – १

अनुसूची – १

नेपाल गजेटमा प्रकाशित मितिः २०१०।११।११
नेपालको पहिलो ल कमिशन गठन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०१०।११।११ गतेको नेपाल
गजेटमा प्रकाशित विज्ञाप्तिको पूर्ण पाठः
 कानून मन्त्रालयको विज्ञप्ति
ल कमिशन सम्बन्धी

”नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७” को दफा २ मा प्रचलित ऐन सवाललाई सकभर चाँडै र अब उप्रान्त बनाइने ऐन समेत सोही शासन विधानको भाग २ मा उल्लिखित राज्य—नीतिका निर्देशक सिद्धान्तमा ढाल्ने राज्यको लक्ष्य हुनेछ भन्ने लेखिएकोले हाम्रो प्रचलित ऐन, सवाल, सनद गैह्र छानविन गरी के कति कुरा उपयुक्त निर्देशक सिद्धान्तसंग बाझिन आउँछ र देशको वर्तमान् आवश्यकताको पूर्तिका लागि कतिपय ऐन बाझिएको अंश तुरुन्तै र कति क्रमशः खारेज और संशोधन गर्न मनासिव पर्ला त्यस कुराको छलफल ठहर गरी र हाम्रो देशमा अहिलेसम्म नभएका तर प्रजातान्त्रिक नेपालको आवश्यकता अनुसार बनाउनु पर्ने नयाँ
ऐनको तर्जुमा समेत गरी र एकै विषयको कुरा एकै ठाउँमा नरही विभिन्न स्थानमा कुनै ऐनको कुनै सवालको र कुनै सनदको रुपमा रहेको हुँदा सो सबै ऐन, सनद, सवालहरु एकत्रित गरी अन्तरिम शासन विधान अनुरुप तुल्याउन आवश्यक छानविन र विवेचना गरी प्रजातान्त्रिक रुप
रंग दिई सबै ऐन कानूनको वैज्ञानिक ढंगले कोडिफिकेशन गरी सरकारमा सिफारिश पेश गर्न कानून मन्त्रालयको रेखदेखमा देहायको मद्दत मसलन्द ठेकी देहायको कार्य प्रणालीबाट काम गर्ने राउने गरी एउटा ल कमिशन खडा गर्ने २०१०।९।६।१ को मन्त्रिमण्डल बैठकबाट निर्णय भएको हुनाले सरोकारवाला सबैका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाश गर्ने काम भएकोछ । यो बमोजिम गर्नु गराउनु होलाः—
१. ल कमिशनमा एकजना चेयरमन र हाललाई छ जना सदस्यहरु रहने छन् । काम सुचारु रुपले चलाउन औ शीघ्रतिशीघ्र काम तामेल गर्न गराउनलाई ल कमिशन तपसिलमा लेखिए बमोजिम तीन सेक्सनमा बाँडिनेछ ।

 तपसिल

१. देवानी विषयक ऐन, सनद, सवालको सेक्सन ।
२. फौजदारी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन ।
३. मालको सवाल, अड्डा, अड्डालाई भएको सवाल र स्रेस्ता अपिल विषयक सवाल, सनदको सेक्सन ।
२. हरएक सेक्सनमा प्रचलित ऐन, सनद, सवाल पोख्त एकजना अनुभवी व्यक्ति र विदेशी ऐनको र नेपाली प्रचलित ऐन, सवाल, सनदको समेत तुलनात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान भएका एकजना ल ग्रेजुयट रहनेछन् ।
३. ल कमिशनमा एकजना सेक्रेटरी मुकरर हुनेछ । निजको काम कमिशनको विभिन्न सेक्सनहरुले तयार गरेका काम साधारण सभामा पेश गर्ने, साधारण सभा बोलाउने र कमिशनको निमित्त जो चाहिने सामग्री संकलन एवं प्राप्त गर्ने गराउने औ प्रशासकीय रेखदेख गर्ने हुनेछ । सर्वसाधरणको राय बुझी बीच बीचमा कमिशनको विचारको
निमित्त पाएसम्मको खबर दिइरहने पनि सेक्रेटरीको कर्तव्य हुनेछ ।
४. ४—४ महिनाको पटक गरी कमिशनले ३ वर्षसम्ममा काम तामेल गरी आफ्नो रिपोर्ट सरकार छेउ पेश गरिसक्नु पर्छ ।
५. काम परेका बखत वा केही बुझ्नु पर्ने भएमा ल कमिशनले जुनसुकै सरकारी वा गैर— सरकारी व्यक्तिलाई र प्रधान न्यायालय र सो मातहतका गैर—अड्डा अदालत र अरु जुनसुकै विभागबाट मागिएको कागजपत्र मिसिल आदि झिकाउन मगाउन सक्नेछ । सबै अड्डा अदालतहरुले पनि ल कमिशनले मागेको कागजात पठाइ दिनुपर्छ ।
६. विभिन्न सेक्सनको काममा पारस्परिक सम्पर्क रहिरहने हुँदा हरएक सेक्सनले आफूले गरेको सुझाव मसौदा तर्जुमा आदि साधारण सभामा पेश गरिसकेपछि मात्र निर्णय लिइनेछ । काम कुरामा प्रधान न्यायालयसंग पनि कमिशनले सम्पर्क राख्नेछ ।
७. जरुरत अनुसार महिनाको ३ पटकमा नघटाइ साधारण सभा गर्ने र सो साधारण सभामा मुकरर भएका सबै मेम्बरको अलवा देहाय बमोजिमका अरु अफिसर र सम्बन्धित विषयमा अरु विशेषज्ञहरुलाई समेत राखी साधारण सभा गर्ने गर्नुपर्छ । लेखिए बमोजिमका विशेषज्ञहरु सेक्सन सेक्सनबाट लेखी आए बमोजिम सेक्रेटरीले निजहरुलाई उपस्थित गराउने प्रबन्ध मिलाउने छन् । सेक्सनले सेक्रेटरीलाई लेख्दा ४ दिन अगावै लेख्नु पर्छ ।
१. प्रधान न्यायाधीश वा अरु न्यायाधीश मध्ये — एक
२. एटर्नी जनरल
३. एकाउन्टेन्ट जनरल
४. कानून—सेक्रेटरी
५. गृह—सेक्रेटरी
नोटः— साधारण सभा चालू गर्नलाई माथि लेखिएका अफिसरहरु मध्ये कम्सेकम ३ जना र मेम्वरहरु मध्ये कम्सेकम ५ जना उपस्थित हुनै पर्छ ।
८. कुनै कारणवश चेम्वरम्यान सभामा उपस्थित हुन नसकेका बखत न्यायाधीश र एटर्नी जनरल वा कानून सेक्रेटरीले सो सभापतिको पद ग्रहण गर्नेछन् ।
९. माथि दफा दफामा लेखिएको कार्यक्रमको रुपरेखा बमोजिम काम चालू गर्न उपरोक्त कुराहरुमा विरोध नपर्ने गरी कमिशनले विस्तृत रुपमा नियम बनाउन पनि      सक्दछ तर सो नियमहरु कानून मन्त्रालयबाट सदर गराइ लिनुपर्छ ।
१०. यस कामको निमित्त चाहिने मेम्वरहरु राख्दा बहालवाला अफिसरहरु काजमा आउने भएमा निजहरुको साविकको पोष्ट कायम रहनेछ र ल कमिशनको मेम्वर भई वस्ता साविकको पोष्टमा जे जति थप र प्रमोशन हुन आउँछ, सोही अड्डामै बसी काम गरे सरह निज मेम्वरहरुले पाउने छन् ।
११. ल कमिशनको स्टाफ खर्च अरु खर्च समेत तपसिलमा लेखिए बमोजिम राखिएकोछः

 तपसिल
स्टाफ   वर्ष १ मोहरु
१. खरिदार ३ के प्रतिमास तलबभत्ता गरी                                                                                                      ९७।५० ले ३५१०।—
२. जुनियर क्लर्क ३ के ऐ ऐ                                                                                                                            ५५।— ले १८९०।—
३. टाइपिष्ट १ के ऐ ऐ                                                                                                                                        ७०।— ले ८४०।—
४. पियन २ के ऐ ऐ                                                                                                                                            ३०।— ले ७२०।—
५. सेक्रेटरीलाई जुनियर क्लर्क १ के ऐ ऐ                                                                                                            ५५।— ले ६६०।—
६. मसलन्द के                                                                                                                                                                  ५००।—
८२१०।—
पटके
फर्निचर के मोहरु                                                                                                                                                          २०००।—
टाइप राइटर के देशी नोट                                                                                                                                         रु. १०००।—
१२. माथि लेखिए बमोजिमको ल कमिशन खडा गर्न निम्न लिखित व्यक्तिहरुलाई निम्न लिखित
पदमा मुकरर गरी २०१०।११।३।१ का दिनदेखि सो काम चालू समेत भएकोछः—
(१) बडाकाजी माणिकलाल राजभण्डारी                                                                     — चेयरम्यान
(२) सदर अपिल दोस्राका हाकिम प्रो. रत्नबहादुर विष्ट, एम.ए., एल.एल.बी                    — सदस्य
(३) प्रधान न्यायालयका मेम्वर प्रो.डम्बर बहादुर सिंह, एम.ए. एल.एल. बी                    . — सदस्य
(४) सदर अपिल पहिलाका हाकिम सुब्बा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली एम.ए., एल.एल.बी.          — सदस्य
(५) सरदार कृष्ण बहादुर                                                                                             — सदस्य
(६) मीरसुब्बा नूरदेव पन्त                                                                                             — सदस्य
(७) मीर सुब्बा हरि बहादुर                                                                                           — सदस्य
(८) प्रचार विभागका डाइरेक्टर श्री बासुदेव शर्मा एम.ए., बार—आयट—ल सेक्रेटरी        — सदस्य