Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२२. प्रचलित कानून बमोजिम हुने

यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा
प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।