अनुसूची -२५ जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताबको ढाँचा

अनुसूची -२५ जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताबको ढाँचा

 

(नियम ७८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

 

……..अदालत

 

दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताब

क्र.सं.लगत नम्बरमुद्दामुद्दा नं.बादी/जाहेरवालालगत रहेको व्यक्तिकोशुरु लगतपुनरावेदन तहबाट कायम लगत [a]सजाय स्थगन हुने भए सोको बेहोरा लगत कस्नेको नाम र दस्तखतलगत प्रमाणित गर्नेको नाम र दस्तखतलगत कट्टा हुने मिति लगत कट्टा  मिति र बेहोरालगत कट्टा गर्नेको नाम र दस्तखतकैफियत
उच्च अदालतबाटसर्वोच्च अदालतबाट
अदालतको नामकायम भएको लगतको विवरणफैसला मितिकायम भएको लगतको विवरणफैसला मिति
फैसला गर्ने अदालत

 

फैसला मितिलगतको विवरण
नाम थरउमेरवतन  (स्थायी/अस्थायी)बाबु / बाजेको नामकैदजरिवानाबिगोक्षतिपूर्तिअन्य रकम
लागेकोअसुल भएकोबाँकीलागेकोअसुल भएकोबाँकी
                                

 

[a]पुनरावेदन तहबाट शुरु फैसला सदर भएमा शुरुबाट कायम भएको लगतको विवरण महलमा सोही बेहोरा जनाउनु पर्नेछ । शुरु लगत परिवर्तन हुने गरी फैसला भएमा सो महलमा परिवर्तित लगत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।