अनुसूची -२६ दण्ड, जरिबाना, बिगो र अन्य रकमको लगत कट्टा अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -२६ दण्ड, जरिबाना, बिगो र अन्य रकमको लगत कट्टा अभिलेखको ढाँचा

 

(नियम ८२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

……………………..अदालत

दण्ड, जरिबाना, बिगो र अन्य रकमको लगत कट्टाको अभिलेख

 

लगत कट्टा गरेको मितिकट्टा गरिएको साबिक लगत नम्बरमुद्दा र मुद्दा नम्बरपक्ष विपक्षको नामलगत रहेको व्यक्तिको

नाम थर वतन

उमेर र अन्य परिचय

फैसला गर्ने अदालत र फैसला मिति

 

कट्टा गरिएको लगतको विवरणनिर्णय मितिकैफियत