अनुसूची -३

अनुसूची -३

तेस्रो आयोगको मुख्य कामहरुः
१. साविक ल कमिशनले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष व्यतित भइसकेपछि मात्र मुलुकी ऐनको आधुनिकीकरणको काम थाली ज्यादै कम समयमा नयाँ मुलुकी ऐनको मस्यौदा तयार भई सिफारिस गरेबाट त्यसमा कतिपय सैद्धान्तिक र व्यवहारिक त्रुटीहरु रहन गएकाले सो त्रुटीहरुको छानविन गरी आवश्यक देखिएका कानूनी व्यवस्थाको सिफारिस पेश गर्ने,
२. सबूत प्रमाण, Contract, माल र मालमोत (Revenue) सम्बन्धी कानून लगायत मुलुकको आर्थिक उन्नति र विकसालाई सुगम तुल्याउन आवश्यक देखिएका अन्य कानूनहरुका सम्बन्धमा आवश्यक मस्यौदा तयार गरी सिफारिस पेश गर्ने,
३. कमिशनको रायको लागि श्री ५ को सरकारबाट पठाइएका कानूनका मस्यौदा र कानून सम्बन्धी अन्य कुरामा श्री ५ को सरकारमा सुझाव पेश गर्ने,
४. ऐन, सनद, सवालको रुपमा छरिएर रहेका नेपाल कानूनको छानविन गरी एकै विषयका छुटृाछुटृै रुपमा रहेका कानूनहरुलाई एकै ठाउँमा संग्रह र एकीकरण (Consolidation) र आधुनिकीकरण गर्ने ।
उक्त आयोगद्वारा तर्जुमा गरिएका कानूनहरुको सूची यस प्रकारछः—
२०२० साल
१. नेपाल नागरिकता ऐन
२. साझेदारी ऐन
३. बाणिज्य बैंक ऐन
२०२१ साल
४. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन
५. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन
६. पर्यटन उद्योग ऐन
७. गुठी संस्थान ऐन
८. उखडा सम्बन्धी ऐन
९. राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन
१०. मुलुकी ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन
११. संस्थान ऐन
१२. कम्पनी ऐन
२०२२ साल
१३. मील सम्बन्धी ऐन
१४. पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन
१५. प्रतिलिपि अधिकार ऐन
१६. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन ) ऐन
१७. भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन
१८. खारेजी र संशोधन ऐन
अध्यादेश
१. भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश
२०२३ साल
१. खाद्य ऐन
२. ठेक्का कर ऐन
३. बिक्री कर ऐन
४. नेपाल खानी ऐन
५. करार सम्बन्धी ऐन
अध्यादेश
१. नेपाल नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश
२. निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) अध्यादेश
२०२४ साल
१. नेपाल नागरिकता (संशोधन) ऐन
२. मुलुकी ऐन (दोश्रो संशोधन) ऐन
३. नेपाल कानून (संशोधन) ऐन
४. जङ्कली जीवजन्तु (संरक्षण) (दोस्रो संशोधन) ऐन
५. राज्य रजौटा (दोस्रो संशोधन) ऐन
६. राहदानी ऐन
७. भूमि प्रशासन ऐन
८. उखडा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन
९. विर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन
१०. आवश्यक वस्तु संरक्षण (दोश्रो संशोधन) ऐन
११. गुठी संस्थान (प्रथम संशोधन) ऐन
२०२५ साल
१. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त (पहिलो संशोधन) ऐन
२. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन
३. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन
४. सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट ऐन
५. कम्पनी (संशोधन) ऐन
६. मुलुकी ऐन (तेश्रो संशोधन) ऐन
७. कानून व्यवसायी ऐन
८. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन
९. केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन
२०२६ साल
१. जाँचबुझ आयोग ऐन
२. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन
३. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन
२०२७ साल
१. विदेशी राज्य र कुटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन
२. नेपाल अधिराज्यको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन
३. नेपाली पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजमामचा) ऐन, पानी