अनुसूची -२७ प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -२७ प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचनाको ढाँचा

 

(नियम ८३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

 ……….अदालत

प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचना

 

श्री  ………. को छोरा/ छोरी/ पति /पत्नि ………. जिल्ला ……. गा. पा. /न. पा. बडा नं ……..बस्ने वर्ष … …का नाममा … …जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दिने सूचना

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

………………… वादी र …………. प्रतिवादी भएको ……… मुद्दामा ……… अदालतको मिति ………. को फैसला बमोजिम तपाइले वादी श्री …………… लाई बुझाउनु पर्ने ठहरेको बिगो/क्षतिपूर्ति/ ……रकम रु …नबुझाउनु भएको र उक्त बिगो/क्षतिपूर्ति/रकम देहाय बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराई पाउँ भनी ……………..ले निवेदन दिएकोले तपाईका नाउँमा यो सूचना जारी गरी पठाइएको छ । यो सूचना तपाईले पाएको वा तपाईको घर दैलोमा टाँस भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र सो रकम बुझाउन ल्याउनु होला । बिगो नबुझाई म्याद गुजारी बसेमा फैसला अनुसार अदालतले उक्त सम्पत्ति कानून बमोजिम लिलाम गरी निवेदकलाई बिगो/क्षतिपूर्ति/रकम भराइ दिने बेहोरा जानकारी गराईन्छ।

बिगो भरिपाउन देखाएको सम्पत्तिको विवरण

…………………………..

 

……………………………..

अधिकृत

इति संवत्………..साल ……….महिना…….गते रोज……..शुभम् ।