अनुसूची–४

अनुसूची–४

ज्येष्ठ १९ गते २०२९ साल
श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय
राजदरबारको
सूचना
श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रचलित नेपाल कानूनमा विशेष गरी फौजदारी, देवानी, वाणिज्य तथा प्रमाणसम्बन्धी कानूनहरुमा भैरहेको अभाव र त्रुटीहरु हटाई भरिसक्य सरल वैज्ञानिक र व्यवहारिक रुप दिई छुट्टाछुट्टै ऐनहरुको तर्जुमा गर्न देहायबमोजिमको कानून आयोग गठन गरिबक्सेको छ ।
                                                     

                                                     आयोगको गठन विधि

१. न्यायिक समितिका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री                                        –अध्यक्ष
२. सर्वोच्च अदालतका माननीय अस्थायी न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय                                                                   –सदस्य
३. महा न्यायाधिवक्ता श्रीरमानन्दप्रसाद सिंह                                                                                                                –सदस्य
४. न्यायिक समितिका सदस्य, अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त                                                                                       –सदस्य
५. कानून सचिव श्री चूडामणिराज सिंह                                                                                                                         –सदस्य