अनुसूची -२८ लिलामी सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -२८ लिलामी सूचनाको ढाँचा

 

(नियम ८४ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) सँग सम्बन्धित)

 

 

………………….. जिल्ला अदालत

लिलामी सूचना

मिसिल नः……………..

वादी ………………. र प्रतिवादी ……………… भएको …………………….मुद्दामा ………………….. अदालतको मिति. ……………………… को फैसला बमोजिम निवेदक ……………….. ले  प्रतिवादी ……………….बाट भरिपाउने ठहरेको बिगो/ क्षतिपूर्ति / अन्य रकम वापतको रु………………प्रतिवादीले निवेदकलाई बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएकोले उक्त रकम तपसिल बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराई पाउँ भनी यस अदालतमा दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा तपसिलमा उल्लेखित प्रतिवादीको सम्पत्ति मिति  ……………… गते यस अदालतमा डाँक लिलाम हुने भएकोले डाँक बढाबढ गरी डाँक लिलाम सकार गर्न चाहने सर्वसाधारण सबैको जानकारीको निमित्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

१.  यस अदालतको तहसिल शाखामा मिति…….. गते दिनको …बजेदेखि …. बजेसम्म डाँक लिलाम हुने भएकोले उक्त डाँक लिलाममा उपस्थित भई बोलकबोल गर्न सकिनेछ ।

२.  डाँक लिलाम गर्न तोकिएको दिन सार्वजनिक बिदा परे सोको भोलिपल्ट डाँक लिलाम हुनेछ।

३.  कायम भएको न्युनतम पञ्चकिर्ती मूल्यबाट डाँक बढाबढ गर्नुपर्नेछ ।

४. डाँक लिलामको बखत बोलकबोल गरेको अङ्कको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम सोही दिन दाखिल गर्नुपर्नेछ ।बाँकी बोलकवोल रकम डाँक लिलाम भएको मितिले सात दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सात दिनभित्र बाँकी रकम दाखिला नगरे डाँक लिलाम भएको दिन दाखिल भएको दश प्रतिशत रकम जफत गरी पुनः डाँक लिलामको सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।

५. डाँक लिलाम बढाबढ हुँदा सबैभन्दा बढी अंक बोलकबोल गर्नेलाई डाँक सकार गराइनेछ।

६. डाँक लिलाम सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने भए यस अदालतको तहसिल शाखामा सम्पर्क राख्नु होला।

७. डाँक लिलाम हुने सम्पत्तिको विवरण:

सि.नं. 

जग्गाधनीको

नामथर

गाउँपालिका/

नगरपालिका

वडा नंकि नंक्षेत्रफलडाँक बोल्नुपर्ने

न्युनतम अङ्क

कैफियत
     
         
         

 

मिति                                                                                                                                      ………………….

अधिकृत