अनुसूची  -२९ जेथा जमानत वापतमा रोक्का रहेको सम्पत्तिको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची  -२९ जेथा जमानत वापतमा रोक्का रहेको सम्पत्तिको अभिलेखको ढाँचा

 

(नियम ९१ सँग सम्बन्धित)

 

……..अदालत

                                              जेथा जमानत वापतमा रोक्का रहेको सम्पत्तिको अभिलेख

क्र. सं.मुद्दा र मुद्दा नंरोक्का मिति र च. नं.रोक्का राख्ने निकायसम्पत्ति धनीको नाम थरजमानत दिएको सम्पत्तिको विवरणजमानतको अङ्कप्रमाणित गर्ने अधिकारीको दस्तखतफुकुवा भएकोमा सोको विवरणकैफियत