अनुसूची -३० लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दा

अनुसूची -३० लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दा

 

(नियम ९६ को उपनियम १) सँग सम्बन्धित)

  • जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूर,
  • भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर,
  • गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूर,
  • व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर,
  • अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर,
  • सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसूर ।