भाग–३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

भाग–३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

 

३०७. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस संविधानलाई “नेपालको संविधान” भनिनेछ ।
(२) यो संविधान संवत् दुई हजार बहत्तर साल असोज महीनाको तीन गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

३०८. खारेजी :     नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज गरिएको छ ।