त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन , २०४९

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन , २०४९

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०४९।९।२२

संशोधनहरू

१. आयकर ऐन, २०५८                                                                                                                                २०५८।१२।१९

२. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                                                                                             २०६३।६।२८

३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४                                                                                           २०६४।५।९

४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                    २०६६।१०।७

२०४९ सालको ऐन नं. ४६

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेकेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्न, कला, विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यवहारिक र समय सापेक्ष बनाउने क्रममा संवत् २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बढी सक्षम बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्न्द्र वीर विक्रम शाहदेवेवको शासनकालको एक्काइसौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।