१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यस ऐनको नाम “शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।