अनुसूची -७

अनुसूची -७

नेपाल कानून आयोगले तयार गरेका ऐनको मसौदा र अन्य काम कारवाही सम्बत् २०६०
१. नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६०
२. संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६०
३. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६०
४. सार्वजनिक सूचनासम्बन्धी ऐन, २०६०
५. सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने ऐन, २०६०
६. प्रहरी ऐन, २०६०
आर्थिक वर्ष २०६१।६२
१. प्रशासकीय अदालत ऐन
आर्थिक वर्ष २०६२।६३
१. प्रशासकीय अधिकारी (न्यायिक कार्यविधि) ऐन, २०६२
२. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६२
३. नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३
आर्थिक वर्ष २०६३।६४
१. न्याय प्रशासन सम्बन्धी तथा अन्य केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६४
२. हदम्याद सम्बन्धी ऐन, २०६४
३. सूचनादाताको संरक्षण ९ह्विसलव्लोअर प्रोटेक्सन० सम्बन्धी ऐन, २०६४
आर्थिक वर्ष २०६४।६५
१ यौनजन्य र्दुव्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०६४
२. जाँचबुझ आयोग विधेयक, २०६४
३. संक्षिप्त कार्यविधि विधेयक, २०६५
४ अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक, २०६५
आर्थिक वर्ष २०६५।६६
१. नेपाल एक्रिडिटेशन परिषद् ऐन २०६६”
२. झुठ्ठा अभिव्यक्ति नियन्त्रण ऐन, २०६६
३. नेपाल गुणस्तर ऐन, २०६६
४. नेपाल कानुन आयोगका पदाधिकारीको आचार संििहता, २०६५
५. वेवसाइट www.lawcommission.com.np मा कानून राख्न शुरु ।
आर्थिक वर्ष २०६६।६७
१. सर्पुंदगी सम्बन्धी विधेयक, २०६६
२. पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०६६
३. जुवा नियन्त्रण विधेयक, २०६६
४. नागरिक अधिकार विधेयक, २०६६
५. धरौट जमानत तथा हिरासत सम्बन्धी विधेयक , २०६६
६. कानून तर्जुमा दिग्दर्शन (मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।४।१९ मा स्वीकृत)
७. वेवसाइट www.lawcommission.com.np मा कानून राख्ने क्रम जारी