अनुसूची–३ नेपालको निशान छाप

अनुसूची–३ नेपालको निशान छाप

(धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित)

नेपालकाे  निशान छाप

 

ष्टव्यः यो निशान छाप आवश्यकता अनुसार ठूलाे वा सानो आकारको बनाउन सकिनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित र‌ंगको प्रयोग हुनेछ ।